กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 581.52 KB
คำสั่ง คสช. ที่ 16-2560
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 44.83 KB
คำสั่ง คสช. ที่ 19-2560
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 73.92 KB
กฎกระทรวง คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่ พ.ศ. 2548
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 154.67 KB
กฎกระทรวง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 443.09 KB
ข้อบังคับของประธานศาลฎีกาว่าด้วยวิธีการดำเนินคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ-ฉบับที่-2-พ.ศ.-2560
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 64.87 KB
ข้อบังคับของประธานศาลฎีกาว่าด้วยวิธีการดำเนินคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ-พ.ศ.-2559
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 64.87 KB
พระราชบัญญัติ เงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 494.51 KB
พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 126.65 KB
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 286.74 KB
พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 120.47 KB
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 67.56 KB
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 225.75 KB
พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 88.17 KB
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 134.39 KB
พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 84.03 KB
พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 200.02 KB
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 275.7 KB
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2561
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 271.47 KB
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 547.21 KB
พระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรม
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 208.79 KB
พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 168.24 KB
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 446.79 KB
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 (และที่แก้ไขเพื่มเติม)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 251.05 KB
พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. 2551
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 179.62 KB
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 178.88 KB
พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. 2559
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 129.53 KB
พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 119.93 KB
พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 214.58 KB
ระเบียบ-ก.ค.ศ.-การออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา-พ.ศ.-2561
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 339.74 KB
ระเบียบ-ก.ค.ศ.-ว่าด้วยการลาออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา-พ.ศ.-2548
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 438.55 KB
ระเบียบ-ก.ค.ศ.-ว่าด้วยวันออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา-พ.ศ.-2548
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 344.4 KB
ระเบียบ-ก.ค.ศการลงโทษทางวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา-พ.ศ.-2548
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.52 MB
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ-พ.ศ.-2560
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 482.25 KB
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลังฯ-พ.ศ.2562
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 177.77 KB
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการปกครอง-ดูแล-บำรุงรักษา-และการใช้ที่ราชพัสดุ-พ.ศ.2546
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 107.49 KB
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมฯ-พ.ศ.2555
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 240.11 KB
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการขยายชั้นเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน-พ.ศ.2553
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 51.78 KB
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดตั้ง-รวม-หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน-พ.ศ.-2550
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 68.09 KB
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา-พ.ศ.-2548
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 161.6 KB
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา-พ.ศ.-2548-1
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 71.4 KB
ระเบียบการหักเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการเพื่อชำระหนี้เงินกู้ฯ-พ.ศ.2551
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 73.71 KB
ระเบียบสำ-นักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ-พ.ศ.-2547
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 210.61 KB
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการมอบอำนาจ-พ.ศ.2546-1
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 484.64 KB
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ-พ.ศ.2526-และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่-2-พ.ศ.2548
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 286.02 KB
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ-พ.ศ.2523
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 387.99 KB
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ-พ.ศ.2523ฉบับที่-6-พ.ศ.-2545
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 47 KB
พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. 2547
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 137.63 KB
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.44 MB
ข้อบังคับของประธานศาลฎีกาว่าด้วยวิธีการดำเนินคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ-ฉบับที่-2-พ.ศ.-2560
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 64.87 KB
ข้อบังคับของประธานศาลฎีกาว่าด้วยวิธีการดำเนินคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ-พ.ศ.-2559
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 64.87 KB
แนววินิจฉัยของ ก.ค.ศ. เกี่ยวกับการตีความปัญหา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.73 MB
กฎ ก.ค.ศ. การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2561
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 137.12 KB
กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยกรณีความผิดปรากฏชัดแจ้ง พ.ศ. 2549
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 76.36 KB
กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน พ.ศ. 2555
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 231.87 KB
กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ. 2550
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 195.63 KB
กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำส่วนราชการหรือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2550
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 167.85 KB
กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาออกจากราชการ กรณีไม่สามารถปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล พ.ศ. 2553
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 86.75 KB
กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ พ.ศ. 2550
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 119.19 KB
กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2549
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 63.96 KB
กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยอำนาจการลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดเงินเดือน พ.ศ. 2561
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 103.97 KB