ข้อมูลเชิงสถิติของการให้บริการ
สถิติการของรับบริการงานทะเบียน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.54 MB
รายงานสถิติการเข้าใช้ห้องสมุด
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.81 MB