คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
คู่มือการรับบริการค่ารักษาพยาบาล
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 436.08 KB
คู่มือการรับบริการงานประกันอุบัติเหตุ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.59 MB
คู่มือการจัดซื้อจัดจ้าง
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.21 MB
คู่มือการยืม-คืนพัสดุ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 457.17 KB
คู่มือการใช้รถโรงเรียน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.03 MB