ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ชุดฝึกทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ (อ่าน 263) 07 ก.พ. 62
ปฏิทินการรับสมัครนักเรียนและใบสมัคร ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 381) 07 ก.พ. 62
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นครูอัตราจ้างตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนที่มีความบกพร่อง (อ่าน 365) 13 ธ.ค. 61
รายชื่อผู้ผ่านคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้าง ตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ (อ่าน 390) 30 ต.ค. 61
การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นครูอัตราจ้างตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน (อ่าน 544) 15 ต.ค. 61
แบบฝึกเสริมทักษะ ชุด Festival กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (อ่าน 540) 08 มิ.ย. 61
ระบบเรียนรู้โรงเรียนพรุพีพิทยาคมสามารถดาวโหลดฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ได้ที่นี่ (อ่าน 526) 16 เม.ย. 61
ผู้ที่สนใจต้องการศึกษาและเรียนรู้ โปรแกรมแกรม flip album สามารถเข้าไปศึกษาได้ในลิ๊งต่อไปนี้ (อ่าน 29) 13 มี.ค. 61
ปฏิทินการรับสมัครเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4และดาว์นโหลดแบบฟอร์มใบสมัคร (อ่าน 980) 08 ก.พ. 61
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นครูจ้างสอนภาษาจีน (อ่าน 660) 11 ม.ค. 61
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงหอประชุมโรงเรียน (อ่าน 587) 25 ธ.ค. 60
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ (อ่าน 645) 19 ธ.ค. 60
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่โภชนาการ (รอบ2) (อ่าน 625) 10 พ.ย. 60
รับสมมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่โภชนาการ (อ่าน 645) 17 ต.ค. 60
บทคัดย่อ รายงานผลการพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานเชื่อมโลหะด้วยไฟฟ้า โดยใช้แบบฝึกทักษะประกอบการจัดการเรียน (อ่าน 685) 26 มิ.ย. 60
บทคัดย่อ รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 3 (ง32101) ชั้นมัธยมศึกษาปีท (อ่าน 671) 26 มิ.ย. 60
รายงานการพัฒนาทักษะการขยายพันธุ์พืชโดยใช้ชุดการเรียนประกอบการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) (อ่าน 612) 26 มิ.ย. 60
รายงานผลการใช้ชุดการเรียนเสริมทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ตามแนวทฤษฎีหมวกความคิดหกใบ ชั้นมัธยมศึกษาปีท (อ่าน 530) 20 มิ.ย. 60
รายงานผลการใช้ชุดการเรียนเศรษฐศาสตร์เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (อ่าน 568) 20 มิ.ย. 60
รายงานผลการใช้ชุดการเรียนเสริมทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรง (อ่าน 512) 20 มิ.ย. 60
รายงานผลการใช้ชุดการเรียนเสริมทักษะการขยายพันธุ์พืช ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนพรุพีพิทยาคม (อ่าน 545) 20 มิ.ย. 60
เผยแพร่ผลงานวิชาการ เอกสารประกอบการเรียน วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 3 (ง32101) (อ่าน 612) 14 ต.ค. 59
การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2559 ประเภทนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เด (อ่าน 824) 08 ก.พ. 59
การรับนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ (อ่าน 947) 08 ก.พ. 59
นักเรียนม.5 ดาวน์โหลดฟอร์มการเขียนรายงานวิจัย IS2 (อ่าน 1039) 18 ม.ค. 59
การพิจารณากำหนดวันหยุดราชการประจำปี พ.ศ. 2559 เพิ่มเป็นกรณีพิเศษ (อ่าน 859) 17 พ.ย. 58
แบบฟอร์มโครงการใหม่ล่าสุด ปีงบประมาณ 2559 (อ่าน 771) 07 ต.ค. 58
จัดสรรระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง (อ่าน 668) 07 ส.ค. 58
คู่มือสำหรับประชาชน (เพื่อใช้ในระบบการจัดการข้อมูลเท่านั้น) (อ่าน 882) 20 ก.ค. 58
เครื่องหมายโรงเรียน (อ่าน 825) 08 เม.ย. 58
ฟอร์มรายงานการวิจัยนักเรียนชั้นม.5 (อ่าน 983) 12 ก.พ. 58
การรับนักเรียนที่กำลังชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 (อ่าน 864) 06 ก.พ. 58
รายงานข้อมูลนักเรียนที่มีผลการเรียนในระดับดีเยี่ยม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 (อ่าน 909) 21 พ.ย. 57
ปฏิทินปฏิบัติงานวิชาการภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 (อ่าน 1216) 20 พ.ค. 56
รายงานผล O-NET โรงเรียนพรุพีพิทยาคม ปีการศึกษา 2555 (อ่าน 1229) 20 พ.ค. 56
การรับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และ ชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2556 (อ่าน 1508) 20 ก.พ. 56
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (อ่าน 1644) 02 พ.ย. 55
นักเรียนโรงเรียนพรุพี ผ่านการสอบคัดเลือกได้เข้าร่วมโครงการฟิสิกส์โอลิมปิกวิชาการ (อ่าน 1538) 29 ก.ย. 55
ยกย่องนักเรียนทำความดี (26 กันยายน 2555) (อ่าน 1329) 26 ก.ย. 55
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ชุดใหม่ (อ่าน 1421) 26 ก.ย. 55