ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางบุญญารักษ์ ท้า้ววิบูลย์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางเกษราภรณ์ ทองไสย
ครู คศ.2

นางสาวหฤทัยรัตน์ เมืองนุ้ย
ครู คศ.2

นางสุชาดา คงกลับ
ครู คศ.3

นางสุนันทา แสงอนันต์
ครู คศ.2