ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
บุคลากรทางการศึกษา

นางธัญญารัตน์ ลือหล้า
ลูกจ้าังชั่วคราว

นางสาวอรวรรณ อภิชาตกุล
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นายสง่า ทรฤทธิ์
พนักงานขับรถ

นายแดง สูนปัน

นางลักขณา ทองศิริ

นายไพรัตน์