ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางทิพวัลย์ พรหมรา
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายไตรรงค์ แสงทอง
ครู คศ.2

นายไมตรี เพ็งจันทร์
ครู คศ.2

นางสาวดุษฎี เหมนะ

นายอับดุลลอฮ จันผง
ครูผู้ช่วย