ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวอำภา พิมพันธ์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางปิยวดี จันทบูรณ์
ครู คศ.2

นางนวพร โพธิ์เพชร
ครู คศ.2

นายคมสันติ์ วัฒนาวราธร
ครู คศ.2