ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวบุษกร ยันเสน
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นางเยาวลักษณ์ ศักดิ์ศรี
ครู คศ.2

นาย ธีรพล แก้วรักษ์
ครู คศ.1