ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นาย ธวัชชัย ผลผลา
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายประสิทธิ์ อินทรมนตรี
ครู คศ.2

นายธีรพันธ์ วิชัยดิษฐ์
ครู คศ.2

นางสุธาสินี หนูนาค
ครู คศ.2

นางสาวฏรินทร คงมณี
ครู คศ.2

นาง สมใจ ขนาบศักดิ์
ครู คศ.3

นายพรชัย รุ่งนิลรัตน์
ครู คศ.2