ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวอ่อนศรี หนูน้อย
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางวรวรรณ จันทร์เที่ยง
ครู คศ.2

นางสมเนตร ชูบำรุง
ครู คศ.2

นายเสนอ จันชู
ครู คศ.1

นางเบญจมาศ วุฒิสันติกุล
ครู คศ.2

ชฎาธร เกตุวิชา
ครู คศ.1

นางสาวกนกวรรณ เกือกแก้ว
ครูอัตราจ้าง