ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวอ่อนศรี หนูน้อย
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางวรวรรณ จันทร์เที่ยง
ครู คศ.2

นางสมเนตร ชูบำรุง
ครู คศ.2

นายเสนอ จันชู
ครู คศ.1

นางเบญจมาศ วุฒิสันติกุล
ครู คศ.2

ชฎาธร เกตุวิชา
ครู คศ.1