วีดิโอ-ฟิสิกส์อะตอม
วีดิโอสรุปเรื่อง ฟิสิกส์อะตอม1

001 ชนิดของสาร , สถานะของสาร,แนวคิดในการพัฒนาแบบจำลองอะตอม
002 ทฤษฎีอะตอมของดอลตัน,แบบจำลองอะตอมของดอลตัน

003 วิลเลียม ครูกส์ สร้างหลอดรังสีแคโธด,จอห์น ทอมสัน ค้นพบอิเล็กตรอน

004_วิดีโอการทดลองของมิลิแกน
005 สรุปการทดลองของทอมสันและมิลิแกน,ออยเกน โกลด์ชไตน์ ค้นพบโปรตอน,แบบจำลองอะตอมของทอมสัน

006_การทดลองของรัทเทอร์ฟอร์ด
007 แบบจำลองอะตอมของรัทเทอร์ฟอร์ด,เจม แชดวิก ค้นพบนิวตรอน,อนุภาคมูลฐานของอะตอม
008 สัญลักษณ์นิวเคลียร์009 ไอโซโทป ไอโซโทน ไอโซบาร์