ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นางจันทนี รักษ์ธรรม
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนพรุพีพิทยาคม
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2563 - ปัจจุบัน
ชื่อ-นามสกุล : นายจีรศักดิ์ เดชเกิด
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนพรุพีพิทยาคม
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ 2559 -2563
ชื่อ-นามสกุล : นายปราโมทย์ ปูชนียพงศกร
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2557 - พ.ศ 2559
ชื่อ-นามสกุล : นายเชษฐ สำลีพันธ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2555 - พ.ศ.2557
ชื่อ-นามสกุล : นายสมคิด ขวัญพุฒ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2552 - พ.ศ. 2555
ชื่อ-นามสกุล : นางปราณี พิมาน
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2543 - ปี พ.ศ. 2551
ชื่อ-นามสกุล : นางนตวรรณ ทับเวช
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2535 - พ.ศ.2543
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวทิพวรรณ หวานแก้ว
ตำแหน่ง : ผู้ำอำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2528 - พ.ศ. 2535
ชื่อ-นามสกุล : นายต้อง กองทอง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2519 - พ.ศ. 2528