ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : งานสื่อประสม (กนกวรรณ,กมลณัฏฐ์)
ชื่อนักเรียน : นางสาวกนกวรรณ บุญใย และ นางสาวกมลณัฏฐ์ เกิดขาว
โพสเมื่อ : 13 ก.พ. 2558,03:25   อ่าน 836 ครั้ง
ชื่อผลงาน : งานสื่อประสม (จุฑามาศ,เพ็ญนภา)
ชื่อนักเรียน : นางสาวจุฑามาศ นวลปาน และ นางสาวเพ็ญนภา บุญร่ม
โพสเมื่อ : 08 ก.พ. 2558,08:31   อ่าน 864 ครั้ง
ชื่อผลงาน : งานสื่อประสม (จิตราพร,สโรชา)
ชื่อนักเรียน : นางสาวจิตราพร กันทะนะ และ นางสาวสโรชา จิรานันท์
โพสเมื่อ : 08 ก.พ. 2558,08:15   อ่าน 948 ครั้ง
ชื่อผลงาน : งานสื่อประสม (ไตรเทพ,ธีระพันธ์)
ชื่อนักเรียน : นายไตรเทพ สุขสนิท และ นายธีระพันธ์ จิ้งจ่าย
โพสเมื่อ : 08 ก.พ. 2558,07:46   อ่าน 902 ครั้ง
ชื่อผลงาน : งานสื่อประสม (เกวลิน,นิลาวัลย์)
ชื่อนักเรียน : นางสาวเกวลิน พรหมขำ และ นางสาวนิลาวัลย์ เสนารัตน์
โพสเมื่อ : 08 ก.พ. 2558,03:55   อ่าน 851 ครั้ง
ชื่อผลงาน : งานสื่อประสม (กฤษณา,ปิยะนุช)
ชื่อนักเรียน : นางสาวกฤษณา เชาวเหม และ นางสาวปิยะนุช ปานสุวรรณ
โพสเมื่อ : 07 ก.พ. 2558,06:45   อ่าน 867 ครั้ง
ชื่อผลงาน : งานสื่อประสม (จักราวุธ,อัยลดา)
ชื่อนักเรียน : นายจักราวุธ ชัยสวัสดิ์ และนางสาวอัยลดา สมัยสงฆ์
โพสเมื่อ : 06 ก.พ. 2558,12:58   อ่าน 890 ครั้ง
ชื่อผลงาน : โปรแกรมคำนวณค่าไฟฟ้า
ชื่อนักเรียน : โครงงานคณิตศาสตร์
โพสเมื่อ : 21 พ.ย. 2557,07:14   อ่าน 989 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ระบบสุริยจักรวาล
ชื่อนักเรียน : นายพจน์พนา และคณะ
โพสเมื่อ : 11 ก.ค. 2555,11:16   อ่าน 1247 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ประโยชน์ของอิเล็กทรอนิกส์
ชื่อนักเรียน : ด.ญ.คณาพร อินทร์เทพ และคณะ
โพสเมื่อ : 12 มิ.ย. 2555,18:25   อ่าน 2691 ครั้ง