ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : รายงานผลการใช้ชุดการเรียนเสริมทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ตามแนวทฤษฎีหมวกความคิดหกใบ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนพรุพีพิทยาคม
ชื่ออาจารย์ : นางสาวหฤทัยรัตน์ เมืองนุ้ย
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 03 ก.ค. 2560,13:11  อ่าน 355 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานผลการใช้ชุดการเรียนเสริมทักษะการขยายพันธุ์พืช ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนพรุพีพิทยาคม
ชื่ออาจารย์ : นายประสิทธิ์ อินทรมนตรี
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 20 มิ.ย. 2560,15:49  อ่าน 379 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาชุดกิจกรรม เรื่อง หลักเศรษฐศาสตร์กับการออม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชื่ออาจารย์ : นางปิยวดี จันทบูรณ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 24 ธ.ค. 2556,15:16  อ่าน 1109 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาชุดฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ ชุด Daily Life สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่ออาจารย์ : นางสมเนตร ชูบำรุง
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 12 ก.ย. 2556,13:36  อ่าน 1054 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : TAB
ชื่ออาจารย์ : นางสาวฏรินทร คงมณี
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 03 ก.ย. 2556,10:17  อ่าน 807 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : สรุปการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การศึกษาไทยเพื่ออนาคต
ชื่ออาจารย์ : นางสาวฏรินทร คงมณี
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 18 มิ.ย. 2556,15:09  อ่าน 873 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่อง หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชื่ออาจารย์ : นางสาวฏรินทร คงมณี
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 23 พ.ค. 2556,15:31  อ่าน 1226 ครั้ง
รายละเอียด..